Algemene Voorwaarden

Download pdf 
Gedeponeerd bij Rechtbank te ‘s-Gravenhage onder nummer 68/2012
Versie d.d. 8 oktober 2012
 
1          Aanbieding en overeenkomst

1.1           Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten van Cloud Division BV, statutair gevestigd te Hilversum, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54550165,  hierna “Cloud Division”. Een eventuele afwijking van de Algemene Voorwaarden dient schriftelijk en uitdrukkelijk te zijn overeengekomen.

1.2           Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden aanvaard.

1.3           Eventuele inkoop-, leverings- of andere algemene voorwaarden, onder welke naam ook, van de opdrachtgever c.q. wederpartij van Cloud Division (hierna “Cliënt”) zijn niet van toepassing op de overeenkomsten c.q. rechtsverhouding met Cloud Division.

2          Tarieven en betaling

2.1           Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2.2           Indien tijdens de looptijd van een tussen Cloud Division en Cliënt gesloten overeenkomst met betrekking tot het uitvoeren van een Rating (hierna “Overeenkomst”) de datum van 31 december passeert, is Cloud Division gerechtigd voor de in het volgende jaar te verrichten werkzaamheden haar tarieven aan te passen. Cloud Division zal deze aanpassingen schriftelijk aankondigen met inachtneming van een termijn van ten minste één maand voor de ingangsdatum. Indien Cliënt niet akkoord gaat met de aanpassing van de tarieven, is Cliënt gerechtigd binnen 7 dagen na dagtekening van de bedoelde kennisgeving schriftelijk bezwaar te maken, in welk geval Cloud Division de keuze heeft om de Overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de tariefswijziging in werking zou treden, dan wel de oorspronkelijke tarieven te handhaven.

2.3           Cliënt zal binnen 30 dagen na factuurdatum betalen zonder opschorting of verrekening. Reclames ten aanzien van de factuur dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Cloud Division te worden medegedeeld.

2.4           Bij gebreke van tijdige betaling is Cliënt zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en zal zij de dan geldende wettelijke rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van betaling.

2.5           Indien Cliënt ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is zij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding aan Cloud Division van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag.

3          Vertrouwelijkheid en geheimhouding

3.1           Cliënte zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van Cloud Division ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden.

3.2           Cliënt zal niet zonder schriftelijke toestemming van Cloud Division in publicaties of reclame-uitingen melding maken van het bestaan en/of de inhoud van enige tussen hen gesloten overeenkomst en/of de in het kader van een opdracht uitgevoerde werkzaamheden en/of de verkregen resultaten daarvan.

4          Intellectueel eigendom

4.1           Alle wereldwijde rechten van intellectuele eigendom die geldend gemaakt kunnen worden met betrekking tot de resultaten van de werkzaamheden die Cloud Division ten behoeve van Cliënt verricht, zoals onder meer auteursrechten en databankrechten, berusten uitsluitend en in volle omvang bij Cloud Division. Het is Cliënt onder meer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cloud Division:

4.2           enig rapport, document of ander werk afkomstig van Cloud Division of een door haar ingeschakelde derde openbaar te maken en/of te verveelvoudigen, dan wel te wijzigen of te bewerken;

4.3           enige aanduiding omtrent auteursrechten in een dergelijk document te verwijderen of te wijzigen;

4.4           een dergelijk document geheel of ten dele op welke wijze dan ook te delen met derden in welke vorm dan ook zoals door verzending, ter inzage legging en/of publicatie op andere wijze.

4.5           Cliënt heeft, onder de voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de door haar aan Cloud Division verschuldigde vergoeding, het niet-exclusieve, niet-overdraagbare recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt en daarvan voor eigen gebruik afschriften te maken. Het staat Cliënt behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Cloud Division niet vrij sublicenties te verstrekken aan derden, waaronder begrepen aan Cliënt gelieerde derden c.q. haar groepsmaatschappijen.

4.6           Cliënt staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van informatie, apparatuur, programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst tussen Cliënt en Cloud Division. Cliënt zal Cloud Division vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met deze beschikbaarstelling en het gebruik dat door Cloud Division en door haar ingeschakelde derden van de beschikbaar gestelde informatie, apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt gemaakt.

5          Werkzaamheden Cloud Division

5.1           Cloud Division zal haar werkzaamheden in het kader van de Overeenkomst onafhankelijk, naar beste weten en kunnen uitvoeren.

5.2           Indien Cloud Division bij de aanvaarding en/of de uitvoering van haar werkzaamheden geconfronteerd wordt met feiten of omstandigheden die de voortgang van haar werkzaamheden en/of het resultaat van haar diensten negatief zouden kunnen beïnvloeden, zal Cloud Division Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen en staat het Cloud Division vrij haar werkzaamheden op te schorten.

5.3           Cliënt zal aan Cloud Division tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die Cloud Division nodig heeft voor de juiste uitvoering van de Rating.

5.4           Indien voor de uitvoering van de Rating noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Cloud Division staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan haar verplichtingen voldoet, heeft Cloud Division het recht tot opschorting van de uitvoering van de Rating en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5.5           Cloud Division heeft het recht om voor de uitvoering en totstandkoming van de Rating en de rapportage met derden samen te werken en die werkzaamheden, onverminderd haar eigen verantwoordelijkheid jegens de Cliënt, geheel of ten dele aan die derde(n) uit te besteden. De door Cloud Division ingeschakelde medewerkers en derden zullen onder haar verantwoordelijkheid werkzaam zijn.

6          Verplichtingen Cliënt

6.1           Cliënt is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van Cloud Division aan een derde over te dragen.

6.2           Client zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, medewerkers, die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van die overeenkomst, niet in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken, anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Cloud Division.

7          Aansprakelijkheid

7.1           Cloud Division zal, behoudens opzet of grove schuld van haar leidinggevenden, niet aansprakelijk zijn jegens Cliënt of derden voor enige schade als gevolg van het gebruik of het niet kunnen raadplegen van Cloud Rating rapporten of besluiten die genomen worden door klanten, potentiële klanten of leveranciers op basis van de informatie beschikbaar gesteld in rapporten of andere informatiebronnen van Cloud Division, dan wel voor enige andere schade of letsel die Cliënt of een derde mocht lijden als gevolg van de door Cloud Division en de door haar ingeschakelde derden uitgevoerde werkzaamheden.

7.2           In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Cloud Division uit welken hoofde dan ook voor alle schade van Cliënt of derden meer bedragen dan de totale vergoeding exclusief btw die Cliënt aan Cloud Division heeft betaald voor de uitvoering van de werkzaamheden.

7.3           Iedere aansprakelijkheid van Cloud Division voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

8          Overmacht

8.1           Indien een der partijen bij een Overeenkomst wordt getroffen door een situatie van overmacht zal zij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij.

8.2           Indien een der partijen bij een Overeenkomst ten gevolge van overmacht haar prestatie langer dan drie maanden opschort, is de andere partij gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

9          Beëindiging

9.1           Ieder der partijen bij een Overeenkomst is gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, buiten rechte die Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

9.2           aan de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of haar (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

9.3           de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;

9.4           de andere partij haar huidige onderneming staakt, of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

9.5           Ieder der partijen bij de Overeenkomst is gerechtigd de Overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge die Overeenkomst.

10     Toepasselijk recht en forumkeuze

10.1       De rechtsverhouding tussen Cliënt en Cloud Division en de tussen hen gesloten Overeenkomsten worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

10.2       Alle geschillen welke tussen Cliënt en Cloud Division ontstaan, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Utrecht, onverminderd het recht van Cloud Division om het geschil voor te leggen aan de volgens de wet relatief bevoegde rechter.

Please contact us for our English version of the General Term of Conditions of Cloud Division.